ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ    - 2007

 

1.     Националният Съвет по Качество (НСК) определя реда за приемане на документи за сертифициране по регионални колегии.

·       Сертификацията започва с регулираните професии – медицински сестри и акушерки, които в момента работят или им предстои заминаване  на работа в чужда страна.    

2.     Всяка постъпила молба-декларация получава входящ номер.

·        Завежда се с пореден номер в документацията на НСК.

3.     Таксата за сертифициране 40 /четиридесет / лв. се превежда само и единствено в банковата сметка на Централата на БАПЗГ : БАПЗГ - IBAN BG60PIRB74241714026754, банков код PIRBBGSF, Пиреос - България АД, София клон Красно село. От Централата се издава данъчен документ / фактура /. Не трябва да постъпват пари за сертификати в банковите сметки на Регионалните колегии. Всяко лице, което желае да се сертифицира, превежда сумата по банковата сметка на Централата и занася документите си в съответната Регионална колегия.

·        Членовете на БАПЗГ, които заминават на работа в чужбина и се нуждаят от спешно издаване на сертификат, подават  молбите си лично (на място) в НСК, гр. София. Плащането се извършва също в гр. София.

След обработка, оригиналните документи се връщат за съхранение в РК.

4.     РК сверяват копията с оригиналите на представените документи, заверяват: „вярно с оригинала”, подпис,  печат и прилагат копие на платежното нареждане .

5.    Регионалните колегии изпращат молбите за сертификация по образец, съгласно утвърдения от НСК график.   

6.    Копия на всички документи, приложени към молбите остават в РК.

7.     Молбите се приемат по график в Централата на БАПЗГ.

8. От  момента на приемането на Молбата в НСК започва да тече четиримесечният или едномесечният срок за издаване на сертификат.

9. Молба – декларацията на всеки член на БАПЗГ се съхранява в картотека на НСК.

10. Лицата, работещи в България и в чужда страна се сертифицират съгласно Директива 2005/36/ЕО от 07.09.2005 г.,при условие, че не са загубили права/ работили са по специалността си законно 3 год. – за специалност „акушерка” и за „ медицинска сестра”  от последните пет, удостоверено с документ/.

11. Предложение за издаване на “Сертификат” се прави от заместник-председателите на НСК, оторизирани да ръководят дейността по сертифициране.

12. Постъпилите Молби  се докладват на заседание на НСК.

13.НСК в срок до един или четири месеца трябва да издаде сертификат за квалификация на лицето или да изпрати уведомително писмо за повече данни.

14.Сертификатът се подписва от председателя на БАПЗГ и председателя на НСК.

15. Издадените сертификати се завеждат с номер в регистъра на НСК и се архивират в централния регистър на БАПЗГ.

16. Номерът на сертификата не съответства на УИН - а на лицето в регистъра на  БАПЗГ.

17. Сертификатът може да се издаде по ускорена процедура в срок от един месец, като за това се заплаща такса в двоен размер.

18. Издадените сертификати се докладват на заседание на НСК.

19.Издадените сертификати се предават срещу подпис на оторизиран представител или се изпращат с куриерска фирма в Регионалните колегии на БАПЗГ.